tel.: 055 / 6981196 | mobil: +421 950 821 275 | e-mail: alexandra.kuceckova@notar.sk

Košice Werferova 1

Hodina parkovania zdarma

Úvod 2018-04-03T18:48:54+00:00

SLUŽBY

Notárske úschovy – Notárska úschova je často používaným spôsobom úhrady kúpnej ceny, ktorá chráni tak peniaze kupujúceho, ako aj záujem predávajúceho tak, aby finančné prostriedky za nehnuteľnosť boli naozaj uhradené a zároveň došlo k prevodu vlastníckeho práva.

Poplatok:

– z prvých 3 319,39 eura základu 1 %

– z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu 0,7 %

– z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu 0,5 %

– z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu 0,3 %

– z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu 0,1 %

– z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura 0,05 % najmenej 16,60 eura

Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.

Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 66,39 eura

Vykonávame činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnerov verejného sektora podľa  zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

Poplatok za overenie jedného podpisu max. 2,87 eur vrátane DPH. Overenie fotokópie od 1,60 eur s DPH za jednu stranu.

Poplatok sa určuje v závislosti od ceny predmetu kúpy,  minimálne 33,06 eura.

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným, akciových a iných obchodných spoločností a družstiev.

Osvedčovanie priebehu valných zhromaždení a zasadaní obchodných spoločností a iných právnických osôb.

osvedčenia o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
osvedčenia o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
osvedčenia o tom, že je niekto nažive,
osvedčenia o vyhlásení o vydržaní,

Na základe dohody s notárom.

Otázky a odpovede prijímateľov 2% nájdete podrobne rozpísané na tomto linku.

Vykonávame činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnerov verejného sektora podľa  zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

Notár ako poverený súdny komisár vedie dedičské konanie počas ktorého vykoná všetky úkony smerujúce k jeho ukončeniu a usporiadaniu majetku patriaceho do dedičstva v prospech dedičov.

Darovacie zmluvy na byt, dom, pozemok, auto, peniaze a iné hnuteľné a nehnuteľné veci.  Poplatok sa určuje v závislosti od ceny predmetu darovania, minimálne 33,06 eura.

Obvyklá cena za závet, alebo listinu o vydedení je 47,56 eura.

zmluvy, dohody, závety, splnomocnenia, vyhlásenia

Spôsob ako sa vyhnúť súdnemu sporu. VIAC INFO

Od 3,20 eura, v závislosti od počtu strán a dĺžky výpisu môže sa môže konečná cena líšiť.

Zúženie a rozšírenie BSM sa môže vzťahovať len na majetok, ktorý ešte len idete nadobudnúť do vlastníctva, alebo za ktorý len budete ručiť a zodpovedať.